Bedrijfshulpverlening: veiligheid op het werk

17 May 2021

Bedrijfshulpverlening: veiligheid op het werk

Voor werkgevers en werknemer gelden wettelijk vastgelegde verplichtingen aangaande de verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk. In ons land is dat vastgelegd in artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin staat vermeld wat de richtlijnen zijn voor het verlenen van bedrijfshulpverlening (BHV).  De werknemers die deze taken op zich nemen worden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) genoemd.

Het is sinds 1994 verplicht om BHV toe te passen in een organisatie. Hiervoor zijn een aantal maatstaven nodig waar een bedrijf aan moet voldoen. Ook spelen er factoren mee die bepalend kunnen zijn voor de opzet van de bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf.

Inventarisatie en evaluatie van het risico

Het is onontkoombaar om binnen de organisatie een arbeidsomstandighedenbeleid op schrift te stellen. Hierin staat aangegeven wat de risico’s zijn die de arbeid met zich meebrengt. Dit is nodig om inzicht te kunnen verkrijgen in welke maatregelen er precies genomen moeten worden om deze gevaren waar mogelijk te kunnen inperken. Er zullen dan risico’s overblijven, die restrisico’s worden genoemd. Deze zijn van tevoren niet uit te sluiten; voorbeelden hiervan zijn ongeval, brand of een gaslek.

Over het algemeen geldt dat één werknemer per afdeling een BHV cursus moet volgen. Deze cursus dient jaarlijks herhaald te worden zodat de opgedane kennis niet vervaagt. In het geval van afwezigheid moet er echter wel iemand aanwezig zijn die weet hoe te handelen in geval van nood. Het is daarom verstandig om minimaal twee BHV’ers per afdeling te hebben. Voor bedrijven die veel verschillende nationaliteiten herbergen, zijn er bovendien cursussen in het Engels.

Directe hulverlening is cruciaal

De BHV’er wordt opgeleid tot een zogeheten voorpost. Het is degene die weet hoe te handelen totdat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd. Deze heeft als taak om alles zo veel mogelijk binnen de perken te houden. Het is belangrijk om te weten hoe een gewond iemand benaderd moet worden. Het verlenen van adequate eerste hulp is vaak doorslaggevend. Als je weet hoe te handelen bij hartstilstand dan is de kans groot dat je een leven redt. Weten hoe een AED (externe defibrillator) werkt is hierbij cruciaal.

Hetzelfde principe gaat op bij een brand. Het weten te blussen is het beste middel, maar als dat niet lukt, dan moet je weten hoe er zo snel mogelijk ontruimd kan worden. Een restrisico kan zich natuurlijk altijd voordoen; dit niet altijd voorkomen worden. Het is dan van het grootste belang dat de bedrijfshulpverlening in de wet voorgeschreven staat.